20210922_Weesp-Weespersluis-83woningen-0113

Waar staan we voor?

Met alle expertises die we in huis hebben werken we aan complexe ontwikkelingsvraagstukken. De ondernemersgeest met menselijke maat is bij ons altijd voelbaar. Sterker nog, deze vertalen we in onze projecten. Met een professionele en procesmatige werkwijze maken wij mooie, sterke en duurzame buurten. Het resultaat van de samenwerkingen die we hierbij aangaan, leidt tot een herkenbare hoge kwaliteit. Hoe groot of klein een project ook is, onze koper staat centraal. Zowel professioneel als particulier.

Lees hieronder meer over onze duurzaamheidsambities.

"Bij de gebiedsontwikkeling verdiepen we ons in de regio. Wat heeft het gebied nodig? En wat past? Met als doel de juiste dynamiek tussen wonen, werken en recreëren te bewerkstelligen. Een aanpak die toekomst heeft."

Omgevingsfotografie

Onze visie op duurzaamheid

Bij Adriaan van Erk geloven we in de noodzaak van duurzame ontwikkelingen. We hebben maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Ondernemen met aandacht voor klimaat- en milieuvriendelijke oplossingen, sociale verantwoordelijkheid en een gezonde bedrijfsvoering is waar we naar streven.

In al onze ontwikkelingen bieden we daarom samenhangende oplossingen op het gebied van Vitale Wijken, Energietransitie, Klimaatadaptatie, Duurzame Materialisatie en Mobiliteit. En we kijken uiteraard niet alleen naar onze projecten. Ook onze eigen huishouding leggen we langs de meetlat van duurzaamheid.

"We kijken continu naar wat we in onze invloedsfeer kunnen doen om ons doel – duurzaam ontwikkelen en bouwen – handen en voeten te geven. Op deze manier blijven we bewust dicht bij huis zonder op onze vertrouwde kwaliteit in te hoeven leveren. Gedreven maar realistisch zoals dat bij ons past.”
Waddinxveen_2023_47 woningen_Parksingel fase 2 deelplan E3_018_2500px

Pijlers duurzaam ontwikkelen

Als het gaat om verduurzaming zien we zes thema’s waarop we echt een verschil willen maken. Onze 6 pijlers voor duurzaam ontwikkelen:

We ontwikkelen toegankelijke gebieden, waar iedereen een plek heeft en iedereen tot zijn recht komt. We creëren een gevoel van thuis zijn, een plek waar je je veilig voelt. We stimuleren verblijven en ontmoeten in een groene en gezonde openbare ruimte. Een fijne plek voor iedereen.

"Gebouwen als steden, waarin functies verweven zijn en bewoners verbonden zijn, waarbij je een gevoel van thuis zijn ervaart."

De energietransitie heeft de laatste jaren een flinke vlucht genomen. Toch zijn de uitdagingen reëel. Wij zijn klaar voor deze uitdagingen. We stellen hoge eisen aan het aandeel hernieuwbare energie. Bij een hoog percentage duurzaam opgewekte energie wordt er direct minder gebruik gemaakt van energie uit fossiele bronnen met een lagere CO2-uitstoot tot gevolg.

"Onze kracht ligt bij het bedenken van project specifieke oplossingen. Energiepositief zijn, dat is het doel."

Door klimaatadaptief te ontwikkelen maken we onze nieuwbouwwoningen bestand tegen het veranderende klimaat. Veerkrachtige oplossingen op wijk en woningniveau en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

“Wateroverlast, droogte, hitte, bodemdaling, vermindering van de biodiversiteit en overstromingen zijn inmiddels realiteit. We kunnen er niet meer omheen en daarom moeten we hier in de plannen die we maken rekening mee houden.”

We gebruiken zo min mogelijk materiaal en bouwen waar we kunnen met de meest duurzame grondstoffen. We verminderen de milieubelasting van de materialen in een gebouw door verlaging van de MPG-score. Ook dragen wij bij door te ontwerpen op de toekomst.

"Voordelen van thermisch verduurzaamd hout zijn de hoge isolatiewaarden, minimaal onderhoud, 100% recyclebaar, verminderde CO2 uitstoot en geen chemische toevoegingen."

Bij onze ontwikkelingen streven wij duurzame mobiliteit na. We dragen bij aan de beschikbaarheid van laadinfrastructuur en streven in overleg met gemeenten naar verlaging van de parkeernorm, rekening houdend met de afstand tot een OV-knooppunt en de inzet van deelmobiliteitsconcepten.

"Onze economie wordt steeds meer een deel-economie. Delen is efficiënter en duurzamer dan bezitten."

Samen met onze partners zoeken we naar mogelijkheden hoe we onze samenwerkingen kunnen verduurzamen. Maar ook in ons eigen handelen zijn we klimaatbewust. Zo gaan we waar mogelijk elektrisch de weg op, werken we steeds meer digitaal en hebben we oog voor afvalscheiding en energieopwekking.

"Een goede samenwerking werkt inspirerend en motiverend, is veelal leerzaam en draagt op die manier bij aan persoonlijk ontwikkeling en groei."